Värdering

Vet du vad ditt företag eller företagets tillgångar och skulder är värda? Ett företag kan behöva en oberoende värdebedömning i olika situationer. De vanligaste är skatt eller redovisning eller i samband med transaktioner men värdering kan också vara viktig i samband med styrning eller optimering av verksamheten eller för att producera bevis vid tvister. Vid dessa tillfällen kan det vara lämpligt att anlita en professionell och oberoende extern värderare. INFINA har lång erfarenhet och teknisk spetskompetens inom alla värderingsområden.

financialmarkets.jpg

Fairness Opinions

INFINA utför fairness opinions som stöd för företagsledningars och styrelsers förslag till aktieägarna i enlighet med gällande börsregler. Vår erfarenhet inom fairness opinions omfattar uppköpserbjudanden, samgåenden, avknoppningar, tvångsinlösen och transaktioner med anställda eller närstående intressenter.

Redovisningsbaserade värderingar

Enligt IFRS 3 skall ett företag i samband med förvärv av rörelser eller bolag marknadsvärdera samtliga tillgångar och skulder inbegripna i förvärvet och fördela köpeskillingen (Purchase Price Allocation, PPA) därefter. Detta innebär att de tillgångar som redan syns i förvärvsobjektets balansräkning analyseras och värderas men framför allt att identifierbara och avskiljbara immateriella tillgångar som inte tidigare redovisats i balansräkningen värderas. Vanligt förekommande immateriella tillgångar är varumärke, kundrelationer, teknologi och patent.

Värdet av immateriella tillgångar med obestämbar livslängd och goodwill skall årligen prövas i enlighet med IAS 36. INFINA kan biträda företag med oberoende analys och värdering av dessa tillgångar i samband med periodisk prövning (s.k. Impairment Test).

Transaktionsrelaterade värderingar

INFINAs rådgivare har bred erfarenhet av att biträda företagsledningar och styrelser för att analysera och belysa konsekvenser av förvärv eller avyttringar. Vår rådgivning inkluderar vägledning i samband med joint ventures, allianser, samgåenden, köp och försäljningar inför förhandlingar om pris eller ägarandelar. I dessa typer av värderingsuppdrag kan vi jobba integrerat med det team som utför due diligence så att de kritiska faktorer som uppmärksammas vid denna genomgång införlivas i värderingen.

I samband med Apportemission kan vi biträda med såväl analys och framtagande av underlag för att bestämma antal aktier och emissionskurs som utfärda en second opinion över apportegendomens verkliga värde för intygande revisor.

Incitamentsprogram

I samband med erbjudande av aktiebaserade belöningssystem för anställda är det viktigt att säkerställa att förvärv sker till marknadsvärde för att uppnå så kostnads effektivt resultat som möjligt. INFINAs rådgivare har stor erfarenhet och teknisk kompetens för att bedöma värdet av onoterade aktier och optioner. Vi ligger också i framkant gällande tolkningen av Carried Interest värderingar.

Tvister

I samband med tvister behöver ett företag ofta bedöma det värde som tvisten avser. INFINA arbetar då tillsammans med den advokatbyrå som företräder vår uppdragsgivare. Vi har flerårig erfarenhet av att på ett pedagogiskt sätt presentera värdebedömningar i rättprocesser.