Equity

INFINA biträder företag i kapitalanskaffningsprocesser i samband med start-up, expansions- eller ägarspridningssituationer. Vi vänder oss uteslutande till ett begränsat antal professionella investerare varför det extra arbetet med upprättande av prospekt och Finansinspektionens granskning kan undvikas.

MOMENT

FÖRBEREDELSE

 • Analys av företaget/investeringen
 • Kvalitetskontroll av affärsplan och ekonomisk rapportering
 • Inventering av särskild investerarprofil
 • Framtagande av kortfattad presentation - teaser
 • Framtagande av mer fördjupad presentation och underlag för muntlig presentation

GENOMFÖRANDE

 • Upprättande av long list på potentiella investerare
 • Kontakt med long list
 • Översändande av teaser till short list
 • Uppföljning med short list
 • Fördjupad presentation skriftlig/muntlig
 • Bindande avtal om teckning i nyemission

För mer information om hur INFINA kan biträda er i samband med kapitalanskaffning kontakta oss.

Välkommen!

Carl Grefberg
Managing Director
+ 46 70 554 94 22

Tre tips att tänka på innan en försäljning

 • Eftersom redovisat rörelseresultat är en mycket viktig variabel vid värdering bör du tänka på att all planering för att minska vinsten kan vara till nackdel när det är dags för försäljning. En del företagare ger sig själva höga löner. Ibland görs stora pensionsavsättningar eller investeringar i onormalt dyra firmabilar. Det gäller att ta bort sådana ovidkommande kostnader och höja vinsten. (Om kostnader relaterade till rörelsen saknas bör å andra sidan vinsten justeras ned.)
   
 • Se till att företaget inte är ägar- och kunskapsberoende, där all kunskap sitter hos dig som ägare. Ta in en framtida köpare i bolaget och agera mentor för hen under en övergångsperiod. Ett annat alternativ är att den säljande ägaren blir kvar i företaget under en övergångsperiod och köpeskillingen stafflas utifrån tiden som ägaren blir kvar.
   
 • Det är alltid en fördel om man kan förhandla fram så fördelaktiga avtal som möjligt inför en försäljning. Det kan exempelvis gälla kund- och leverantörsavtal, leasing och hyresavtal.