Finansiering & Modellering

I tider av finansiell oro är behovet av finansiering som störst och tillgången som minst. Detta påverkar prisbilden.

Redan innan PIIGS-ländernas kreditvärdighet började ifrågasättas och USA:s budgetunderskott riskerade stå ofinansierat stod det klart att marknaden för företags och fastighetsfinansiering har en mycket stor utmaning framför sig i perioden 2013 - 2014. Bara i Sverige skall över 700 miljarder kronor refinansieras.

INFINA erbjuder rådgivning inom flera finansieringsområden

ist2-5855098-financial-planning.jpg

Leasingrådgivning

Årsskiftet 2012/2013 sänktes bolagsskattesatsen från 26,3 % till 22 %. Sänkningen innebär väsentliga förändrade ekonomiska förutsättningar för den som är leasetagare i större leasingavtal eller överväger att teckna sådant leasingavtal. INFINAs rådgivare biträdde flera stora leasetagare i samband med den förra sänkningen från 28 till 26,3 % och reducerade kostnaderna för våra uppdragsgivare. Vi är därför väl positionerade för att genomföra analys av leasingavtal med avseende på de juridiska villkoren vid förändringar inom skatteområdet och omsätta detta i en kvantitativ analys över den skattemässiga besparing som leasegivaren gör när avskrivningar skett under högre skatt och tas fram under lägre skatt. Vi har tagit fram en sammanställning över konsekvenserna för ett antal exempelcase. Kontakta oss omgående för en förutsättningslös diskussion.

Upphandling av offentlig finansiering

INFINAs rådgivare har erfarenhet från att agera rådgivare vid upphandling av finansiering av offentliga investeringar i infrastruktur och fastigheter. Det totala värdet av finansieringsupphandlingar som vi medverkat i överstiger 25 miljarder kronor. 

Kapitalstrukturanalys

Vilken är optimal kapitalstruktur för ett företag i en viss bransch? Vi ger svar genom att analysera företaget, dess finansiella situation och genom benchmarking med konkurrenter.

Förstudie för refinansieringsalternativ

I den komplicerade finansiella omvärld som nu råder blir det viktigt att undersöka samtliga tillgängliga alternativ till refinansiering eftersom efterfrågan på pengar i kombination med nya kapitaltäckningsregler och likviditetskrav gjort vanlig bankfinansiering betydligt dyrare. Möjligheten till Private Placement, pantsättning av särskilda tillgångar, eller emission av hybridinstrument (t ex Preferensaktier) bör undersökas.

Modellering

Att analysera olika potentiella utfall beroende på olika händelser eller förändringar i förutsättningar är avgörande för att kunna driva ett företag framgångsrikt. INFINA har mer än 15 års erfarenhet av att konstruera finansiella simuleringsmodeller. Även om företaget självt besitter djup kompetens inom modelleringsområdet kan en oberoende granskning av en modell vara på sin plats som extra kvalitets och säkerhetskontroll.